Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

  

 • 1 Úvodní ustanovení
 • 2 Předmět smlouvy a objednávka
 • 3 Cena, daňový doklad
 • 4 Způsob a forma platby, bonusy
 • 5 Garance, odstoupení od smlouvy
 • 6 Zabezpečení a odpovědnost
 • 7 Ochrana údajů
 • 8 Závěrečná ustanovení

 

 1.   Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího. Prodávajícím je Jana Bártíková, IČO: 613 43 307, neplátce DPH (dále jen prodávající).

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zák. č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu, jejímž předmětem je prodej on-line kurzů, živých kurzů, webinářů, e-booků a individuálních služeb, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.ziskamdobroupraci.cz (dále jen předmět koupě).

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

 

 1. Předmět smlouvy a objednávka

 2.1 Předmět objednávky

Předmětem smlouvy je nákup a prodej on-line kurzů, živých kurzů, webinářů, e-booků a individuálních služeb. Jejich specifikace a jednotlivé varianty, včetně jejich obsahu, jsou uvedeny na webových stránkách www.ziskamdobroupraci.cz. 

Termíny zahájení on-line programů či kurzů, termíny jednotlivých workshopů - včetně živých akcí nebo zpřístupnění videí, budou předem zveřejňovány na stránkách projektu Získám dobrou práci. Také veškeré informace, týkající se objednávky, poskytuje prodávající na webové stránce www.ziskamdobroupraci.cz. Jakékoliv doplňující informace kupující získá na emailové adrese: info@ziskamdobroupraci.cz  

2.2 Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na webové adrese projektu www.ziskamdobroupraci.cz.

Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.ziskamdobroupraci.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.

Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.ziskamdobroupraci.cz/obchodni-podminky-nove J2B Community, s.r.o., a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněny na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Na základě odeslané objednávky kupující obdrží na e-mail, uvedený v objednávkovém formuláři, zálohovou fakturu. Ta obsahuje veškeré platební údaje, potřebné k realizaci platby, včetně doby splatnosti. V případě, že nebude zálohová faktura uhrazena po době splatnosti, obdrží kupující do své e-mailové schránky upomínku a výzvu k platbě. Pokud i přesto nebude faktura do 5 dnů uhrazena, bude stornována. Veškeré dotazy ohledně objednávek a plateb je možné získat na e-mailové adrese info@ziskamdobroupraci.cz 

3. Cena, daňový doklad

Ve shrnutí přihlášky a na webové adrese www.ziskamdobroupraci.cz najde kupující všechny ceny služeb. Ohledně plateb, prováděných na základě kupní smlouvy, vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. Tato faktura bude zaslána na e-mail kupujícího, uvedený v objednávce. Prodávající je plátcem DPH.

4. Způsob a forma platby, bonusy

Platbu je možné provést bankovním převodem na bankovní účet uvedený v daňovém dokladu, případně platební kartou. 

4.1  Možnosti plateb

a) Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

b) Rychlým bankovním převodem: Raiffeisenbank, GE Money Bank, Fio banka, Komerční banka, ČSOB, mBank

Tyto platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

c) Bankovním převodem. Při úhradě bankovním převodem je kupující povinen uvést variabilní symbol uvedený ve výzvě k úhradě, jinak není možné identifikovat přijatou platbu

4.2 Forma platby

Kupující má možnost provést platbu jednorázově nebo na splátky u vybraných produktů a služeb.

 a) Platba jednorázově znamená, že zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře.

b) Možnost koupě na splátky je uvedena u vybraných produktů vždy v objednávkovém formuláři daného produktu nebo služby včetně uvedení počtu a výše splátek.

4.3 Bonusy

Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou zaslány/zpřístupněny nejpozději po skončení tréninku a pouze za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a klient nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

 

 5.   Garance, odstoupení od smlouvy

Za své produkty Jana Bártíková ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Při objednání:

a)  on-line kurzů

U on-line kurzů má kupující právo využít garanční doby. Ta trvá 3 dny a začíná běžet v momentě, kdy jsou kupujícímu odeslány emailem přístupové údaje do členské sekce. V případě, že kupující tyto přístupové údaje i přes svou platbu neobdrží, sdělí tuto skutečnost prodávajícímu prostřednictvím mailové adresy info@ziskamdobroupraci.cz. Ten je povinen sjednat neprodleně nápravu.

Během garanční doby může kupující odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Reklamace, vznesené po skončení garanční lhůty není prodávající povinen přijmout.

Odstoupení od smlouvy je nutné provést elektronickou formou na e-mail: info@ziskamdobroupraci.cz, s prohlášením, že kupující od smlouvy odstupuje, s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a s uvedením bankovního účtu, na který chce kupující zaslat zpět peníze. Bez těchto náležitostí nebude odstoupení od smlouvy přijato. 

Přijetí odstoupení od smlouvy znamená, že kupujícímu bude zaslán emailem dobropis s částkou odpovídající kupní ceně on-line programu či kurzu.  Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s žádostí o odstoupením od smlouvy bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného on-line programu či kurzu a kupující nebude mít právo na získání a využití bonusů zakoupených spolu s online programem či kurzem.

b) E-booku

Při koupi E-booku má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů,  to nejpozději do 10 dnů od zaplacení. V případě, že kupující E-book i přes svou platbu neobdrží, sdělí tuto skutečnost prodávajícímu prostřednictvím mailové adresy info@ziskamdobroupraci.cz. Ten je povinen sjednat neprodleně nápravu. 

Odstoupení od smlouvy vznesené po této lhůtě není prodávající povinen přijmout. Odstoupení od smlouvy je nutné provést elektronickou formou na e-mail: info@ziskamdobroupraci.cz, s prohlášením, že kupující od smlouvy odstupuje, s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a s uvedením bankovního účtu, na který chce kupující zaslat zpět peníze. Bez těchto náležitostí nebude odstoupení od smlouvy přijato.

Přijetí odstoupení od smlouvy znamená, že kupujícímu bude zaslán emailem dobropis s částkou odpovídající kupní ceně E-booku. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s žádostí o odstoupením od smlouvy na adresu info@ziskamdobroupraci.cz. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

c) účasti na živé akci - workshopu či semináři

Po zaplacení účasti na semináři či workshopu má kupující právo využít garance následujícími způsoby:   

ca) V případě zrušení účasti na živé akci ze strany kupujícího zasláním e-mailu více než 30 dní před konáním zvolené události, obdrží kupující zpět 100% účastnického poplatku. Při zrušení jeho účasti e-mailem 30 - 10 dní před konáním zvolené události, obdrží kupující  zpět 50% účastnického poplatku. Při zrušení jeho účasti e-mailem méně než 10 dní před konáním zvolené události, nebude zaplacené kurzovné vráceno.

Kupující je povinen oznámit zrušení účasti, a tedy odstoupení od smlouvy,  písemně na e-mail info@ziskamdobroupraci.cz s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a s uvedením bankovního účtu, na který chce zaslat zpět peníze. Bez těchto náležitostí nebude odstoupení od smlouvy přijato.  

Přijetí odstoupení od smlouvy znamená, že kupujícímu bude na jeho e-mail zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně semináře či workshopu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s žádostí o odstoupení od smlouvy na adresu info@ziskamdobroupraci.cz. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

Účast na zvolené akci je nahraditelná jinou osobou, která kupujícího může zastoupit.

cb) Po absolvování živé akce (u vícedenních akcí v první den konání akce), do 60 min po jejím skončení  a na místě jejího konání, osobně oznámí, že účast na akci pro něho byla nulovým přínosem a proto si přeje využít garance a vrátit zaplacenou částku. 

Odstoupení od smlouvy bude prodávajícím přijato přímo na místě a kupující bude upozorněn na skutečnost, že je jeho povinností oznámit odstoupení od smlouvy také písemně na e-mail info@ziskamdobroupraci.cz s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a s uvedením bankovního účtu, na který chce kupující zaslat zpět peníze. Bez těchto náležitostí nebude odstoupení od smlouvy přijato.  

Odstoupení od smlouvy, vznesené jindy než-li během semináře nebo workshopu, či do 60 min po jeho skončení (u vícedenních akcí v první den konání akce) není prodávající povinen přijmout.

Přijetí odstoupení od smlouvy znamená, že kupujícímu bude emailem zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně semináře či workshopu.  Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s žádostí o odstoupení od smlouvy na adresu info@ziskamdobroupraci.cz. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

 

d) individuálních služeb - Životopis na míru, Pošli životopis, Pohovor nanečisto, konzultace, koučinkové programy

Při koupi některé z individuálních služeb Životopis na míru, Pošli životopis a Pohovor nanečisto má klient nárok na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a  vrácení peněz do doby než začne službu čerpat. Čerpáním se v tomto případě rozumí:

Životopis na míru - klientovi odeslaný dotazník k vyplnění

Pošli životopis - klientovi odeslaný e-book "Jak napsat originální životopis" a Pracovní sešit k e-booku

Pohovor nanečisto - klientovy odeslaný e-book "Jak uspět na pohovoru" a Pracovní sešit s úkoly

Odstoupení od smlouvy, vznesené po započatém čerpání individuálních služeb (Životopis na míru, Pošli životopis, Pohovor nanečisto), není prodávající povinen přijmout.

V případě zakoupení individuální konzultace nebo koučinkových programů má klient nárok na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a na vrácení peněz v případě, že službu nezačal čerpat, nejpozději však do 30ti dnů od zakoupení. Čerpáním se v tomto případě rozumí:

        Individuální konzultace - domluvení prvního termínu konzultace

        Koučinkové programy - domluvení prvního termínu vstupní konzultace

Odstoupení od smlouvy, vznesené po započatém čerpání individuálních služeb (individuální konzultace, koučinkové programy) nebo vznesené po 31. dni od zakoupení těchto dvou služeb, není prodávající povinen přijmout. 

Odstoupení od smlouvy je nutné provést elektronickou formou na e-mail:  info@ziskamdobroupraci.cz , s prohlášením, že kupující od smlouvy odstupuje, s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a s uvedením bankovního účtu, na který chce kupující zaslat zpět peníze. Bez těchto náležitostí nebude odstoupení od smlouvy přijato.

Přijetí odstoupení od smlouvy znamená, že kupujícímu bude zaslán emailem dobropis s částkou odpovídající kupní ceně individuální služby. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s žádostí o odstoupením od smlouvy na adresu info@ziskamdobroupraci.cz. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

 

 1. Zabezpečení a odpovědnost

6.1  Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

6.2  Odpovědnost 

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

 1. Ochrana údajů

Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám. 

Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: www.ziskamdobroupraci.cz/ochrana-udaju

 

 1.    Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 13.8. 2018. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.ziskamdobroupraci.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Jana Bártíková si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.ziskamdobroupraci.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.